โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


 
 ค้นหาประวัติ
 สาขาวิชา :  
 
 ระดับการศึกษา :  
 
 Keyword :  
 
 
ระดับการศึกษา :
ต่ำกว่าปริญญาตรี 6197
สูงกว่าปริญญาตรี 210
ไม่ระบุ 0
ปริญญาตรี 10113
   
สาขาวิชา :
กฎหมาย1619
การเกษตร/การประมง146
การโรงแรม/ท่องเที่ยว357
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์269
คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/สาระสนเทศ1731
ช่างก่อสร้าง62
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์335
ช่างโลหะ102
ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า659
ช่างอื่นๆ354
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน215
บริหาร/การตลาด/การจัดการ/บุคคล2737
บัญชี/การเงิน/การธนาคาร2065
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข149
ภูมิศาสตร์37
รัฐศาสตร์468
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ929
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ/เทคโนโลยีการอาหาร533
วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน10
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์50
วิศวกรรมเคมี70
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค245
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ32
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ68
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล66
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม24
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน458
ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design45
เศรษฐศาสตร์81
สถาปัตยกรรมศาสตร์16
สถิติศาสตร์27
สาขาอื่น ๆ2093
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์354
อาหาร-โภชนาการ114